eter Laursen DBC President  General Manager, PigAgro  

eter Laursen
DBC President 
General Manager, PigAgro

 

Katka Vidličková DBC Secretary 

Katka Vidličková
DBC Secretary