eter Laursen  DBC President  General Manager, PigAgro   

eter Laursen
DBC President 
General Manager, PigAgro

 

  Katka Vidličková  DBC Secretary 

Katka Vidličková
DBC Secretary